Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia

Riadiaci orgán: Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

Vyhlasovateľ/SORO: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Link na výzvu

Alokácia: 120 000 000 EUR

Termín vyhlásenie výzvy: 27.2.2017

Typ výzvy: Otvorená

Hodnotiace kolá/termín uzavretia: 1. kolo / 31.03.2017, 2. kolo /31.05.2017

Oprávnené územia na realizáciu projektu: všetky kraje mimo BSK

Minimálna výška pomoci na projekt (NFP): 70 000 EUR

Maximálna výška pomoci na projekt (NFP): 2 000 000 EUR

Minimálna a maximálna dĺžka realizácie projektu: min N/A / max 24 mesiacov  

Oprávnení žiadatelia:

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi nasledujúce subjekty:

 • subjekty ústrednej správy – štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie, štátne účelové fondy a Slovenský pozemkový fond;
 • subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie;
 • verejnoprávne ustanovizne – subjekt vedený v Registri organizácií spravovanom Štatistickým úradom SR s identifikovanou právnou formou: „verejnoprávna inštitúcia“ v zmysle ods. 2, § 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zároveň osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa, ak je odlišná od štatutárneho orgánu, musí byť riadne splnomocnená na výkon predmetných úkonov.

Maximálna intenzita pomoci na projekt:

NFP sa poskytuje zo zdrojov EFRR a štátneho rozpočtu, pričom maximálna intenzita pomoci nesmie presiahnuť stanovený strop pre jednotlivé typy žiadateľov:

Subjekty ústrednej správy (na účely tejto výzvy sa medzi subjekty ústrednej správy s uvedenou intenzitou pomoci zaraďujú štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie) – výška príspevku 100 %

Subjekty ústrednej správy (na účely tejto výzvy sa medzi subjekty ústrednej správy s uvedenou intenzitou pomoci zaraďujú štátne účelové fondy, Slovenský pozemkový fond a verejnoprávne ustanovizne) – výška príspevku 95 %

Subjekty územnej samosprávy (na účely tejto výzvy sa medzi subjekty územnej samosprávy s uvedenou intenzitou pomoci zaraďujú obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie) – výška príspevku 95 %

Oprávnená aktivita:

V rámci Špecifického cieľa 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, je pre túto výzvu oprávnená nasledovná aktivita:

 1. Zníženie energetickej náročnosti verejných budov

V rámci uvedenej aktivity bude podpora zameraná na:

zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov realizáciou optimálnej kombinácie nasledovných opatrení vyplývajúcich z energetického auditu:

 • zlepšovanie tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií;
 • modernizácia vykurovacích/klimatizačných systémov, systémov prípravy teplej vody, osvetlenia, výťahov za účelom zníženia spotreby energie;
 • inštalácia systémov merania a riadenia;
 • zmena spôsobu zásobovania teplom smerom k využívaniu účinných systémov centrálneho zásobovania teplom (ďalej len „CZT“);
 • inštalácia zariadení na využívanie OZE pre spotrebu energie v budove.

Oprávnené na poskytnutie príspevku budú výlučne projekty, ktoré spĺňajú všetky nasledovné podmienky:

 • realizácia projektu sa týka verejných budov , ktoré sa nachádzajú na území jednej obce a, ktoré spadajú do kategórie uvedenej v § 3 ods. 5, písm. c) a d) zákona o energetickej hospodárnosti budov, t. j.:
  • administratívne budovy,
  • budovy škôl a školských zariadení v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s výnimkou budov základných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí a zároveň
 • realizácia projektu sa týka verejných budov, ktoré bude v zmysle plánovanej reformy verejnej správy na národnej, resp. lokálnej úrovni preukázateľne dlhodobo využívať verejný sektor a realizáciou projektu nedôjde k zmene charakteru využitia budovy,
 • opatrenia na úsporu energie v budove budú navrhnuté nad rámec splnenia minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov podľa všeobecne záväzných právnych predpisov;
 • obnovená budova musí spĺňať hornú hranicu, minimálne energetickej triedy B, pre všetky miesta spotreby energie nachádzajúce sa v budove (vykurovanie, príprava teplej vody, vetranie a chladenie, osvetlenie) bez ohľadu na požiadavky vyplývajúce z platnej legislatívy.
 • realizáciou projektu sa dosiahne plánovaná úspora potreby energie na vykurovane vo výške minimálne 30 %;
 • projekt, ktorého súčasťou je energetické zariadenie15 na využívanie palivovej dendromasy, ako jedno z opatrení energetickej efektívnosti, bude podporený len v prípade preukázania súladu s kritériami udržateľnosti jej využívania.

Pod pojmom verejná budova sa pre účely tejto výzvy rozumie budova vo vlastníctve alebo v správe žiadateľa, ktorý je oprávnený v zmysle podmienok tejto výzvy.

Oprávnené nie sú projekty, v rámci ktorých bude, v rozpore s príslušnou národnou legislatívou, navrhované odpojenie od účinných systémov CZT alebo inštaláciou obnoviteľných zdrojov energie sa zvýšia emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia v porovnaní so súčasným stavom v predmetnej lokalite.

Oprávnené nie sú projekty, ktoré sú v rozpore so Stratégiou pre redukciu PM a programami na zlepšenie kvality ovzdušia.

Spôsob financovania:

 • Refundácia
 • Predfinancovanie
 • Kombinácia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.