Výzva zameraná na podporu nových a začínajúcich mikro, malých a stredných podnikov

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03

Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR

Vyhlasovateľ/SORO: Slovenská inovačná a energetická agentúra

Link na výzvu

Alokácia: 30 000 000 EUR

Termín vyhlásenie výzvy: 22.11.2016

Typ výzvy: Otvorená

Hodnotiace kolá/termín uzavretia: 1. kolo / 15.02.2017, 2. kolo /28.04.2017

Oprávnené územia na realizáciu projektu: všetky kraje mimo BSK

Minimálna výška pomoci na projekt (NFP): 30 000 EUR

Maximálna výška pomoci na projekt (NFP): 200 000 EUR

Minimálna a maximálna dĺžka realizácie projektu: min N/A min / max 18 mesiacov  

Oprávnení žiadatelia:

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. (2), písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:

  1. a) osoby zapísané v obchodnom registri;
  2. b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenskéhooprávnenia,

ktoré sú registrované na území SR, a ku dňu predloženia ŽoNFP podnikajú kratšie ako 36 mesiacov

Maximálna intenzita pomoci na projekt:

NFP sa poskytuje zo zdrojov EFRR, pričom maximálna intenzita pomoci nesmie presiahnuť strop 60 % celkových oprávnených výdavkov. Intenzita pomoci sa zvýši o 15 percentuálnych bodov, t.j. až na 75 % celkových oprávnených výdavkov, v prípade projektov, ktoré budú realizované v niektorom z okresov zapísaných v zozname vedenom Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.

Oprávnené aktivity:

Projekty musia byť vo vecnom súlade s typmi oprávnených aktivít OP VaI, na realizáciu ktorých je vyhlásená táto výzva. V rámci špecifického cieľa 3.1.1: Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP je pre túto výzvu oprávnený nasledovný typ aktivity OP VaI:

Podpora nových a začínajúcich MSP prostredníctvom grantov a finančných nástrojov (úverový program pre podporu nových a začínajúcich MSP, fond rizikového kapitálu pre začínajúce MSP vo fázach seed a start up) zameraná aj na podporu priemyslu a služieb vrátane poznatkovo intenzívnych služieb (KIS) a nových, progresívnych odvetví.

Žiadateľ si ako hlavnú aktivitu projektu stanoví aktivitu s názvom Začatie a rozvoj podnikania MSP. Realizáciou hlavnej aktivity projektu musí prísť k uvedeniu nového alebo inovovaného produktu žiadateľa na trh alebo realizácii inovácie produkčného procesu.

Predmetom hlavnej aktivity musí byť minimálne jedna z nasledovných činností:

– nákup nového dlhodobého majetku, ktorý bude využívaný na produkciu produktu žiadateľa,

– zavádzanie nástrojov elektronického podnikania.

Súčasne s vyššie uvedenými činnosťami sa v rámci hlavnej aktivity projektu môže realizovať aj:

– marketingové aktivity súvisiace s uvedením nového/inovovaného produktu žiadateľa na trh,

– posúdenie zhody nového/inovovaného produktu žiadateľa s technickými požiadavkami podľa zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

– zvyšovanie zručností a kompetencií žiadateľov a ich zamestnancov priamo súvisiacich s produkciou nového/inovovaného produktu alebo inováciou produkčného procesu (s výnimkou legislatívou požadovaných školení ako sú školenie BOZP a pod.).

Projekt žiadateľa musí predstavovať a prinášať inováciu minimálne nízkeho stupňa v triedení podľa inovačnej stupnice v zmysle prílohy č. 16 ŽoNFP, t.j. projekty, ktoré nepredstavujú aspoň inováciu minimálne nízkeho stupňa, sú v rámci výzvy neoprávnené. Z hľadiska zamerania projektu sa za oprávnené považujú iba projekty zamerané na odvetvia uvedené vo výzve (v členení podľa SK NACE).

Spôsob financovania:

  • Refundácia
  • Predfinancovanie
  • Kombinácia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.