Výzva zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05

Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie

Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

Vyhlasovateľ/SORO: Ministerstvo hospodárstva SR

Link na výzvu

Alokácia: 200 000 000 EUR

Termín vyhlásenie výzvy:  01.03.2017

Typ výzvy: Otvorená

Hodnotiace kolá/termín uzavretia: 1. kolo / 15.05.2017, 2. kolo /31.07.2017

Oprávnené územia na realizáciu projektu: všetky kraje mimo BSK

Minimálna výška pomoci na projekt (NFP): 300 000 EUR

Maximálna výška pomoci na projekt (NFP): 5 000 000 EUR

Minimálna a maximálna dĺžka realizácie projektu: min N/A / max 36 mesiacov  

Oprávnení žiadatelia:

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi fyzické alebo právnické osoby podľa § 2 ods. (2), písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, t.j.:

  1. a) osoby zapísané v obchodnom registri;
  2. b) osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenskéhooprávnenia,

ktoré sú registrované na území SR, a ku dňu predloženia ŽoNFP uplynulo minimálne 36 mesiacov

Žiadateľ musí byť mikro, malý, alebo stredný podnik v zmysle definície, ktoré je v prílohe I nariadenia Komisie (EÚ) č.651/2014 zo dňa 17.júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa čl. 107 a 108 zmluvy alebo veľký podnik, pričom v prípade veľkého podniku je podmienkou poskytnutia príspevku uplatnenie inštitútu partnerstva, t. j. zrealizovanie minimálne jednej z hlavných aktivít projektu prostredníctvom partnera/partnerov (resp. časti aktivity realizovanej partnerom/partnermi), spomedzi ktorých aspoň jeden je MSP. V prípade veľkého podniku nebude príspevok, ktorý zahŕňa investíciu do infraštruktúry alebo výroby prijímateľovi vyplatený, resp. prijímateľ ho bude musieť vrátiť, ak sa jeho výrobná činnosť v období 10 rokov od finančného ukončenia projektu presunie na územie mimo EÚ

Maximálna intenzita pomoci na projekt:

 

Oprávnené aktivity:

 

 

Spôsob financovania:

  • Refundácia
  • Predfinancovanie
  • Kombinácia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.