Výzva zameraná na podporu pracovných miest, najblizší termín podania: 29.03.2019

Investičná priorita: Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpory mobility pracovnej sily

Špecifický cieľ: Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby

Najbližší termín podania žiadostí o NFP je: 29.03.2019

 

Oprávneným žiadateľmi tejto výzvy sú:  Zamestnávatelia – podnikateľské subjekty

 

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 50 000 000€ na územie menej rozvinutých regiónov.

 

Minimálna výška príspevku na jednu ŽoNFP:                20 000€

Maximálna výška príspevku na jednu ŽoNFP:               200 000€

Minimálna dĺžka realizácie projektu:                            6 mesiacov

Maximálnu dĺžka realizácie projektu:                           36 mesiacov

Oprávnené obdobie realizácie projektu sa začína najskôr odo dňa, v ktorom Zmluva o poskytnutí NFP nadobudla účinnosť, a trvá max. 36 mesiacov a zároveň max do 31.12.2023.

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.