EÚ PROJEKT

Prijímateľ: MC support s.r.o.
Názov projektu: profistat
Cieľom  projektu:
Je vytvoriť nový inovatívny systémový nástroj ktorý by poskytoval analytické údaje a informácie potrebné na riadenie rizík ktorým bude informačný systém.
Stručný popis projektu:
Projekt “profistat“ je zameraný na vytvorenie informačného systému (webovej aplikácie) na analýzu a riadenie rizík spojených s implementáciou verejných finančných prostriedkov.  Hlavnou myšlienkou je podpora implementácie projektov EŠIF, ale aj projektov z iných dotačných a fondových nástrojov, ktoré sú financované z verejných zdrojov. Cieľom  projektu je vytvoriť nový inovatívny systémový nástroj ktorý by poskytoval analytické údaje a informácie potrebné na riadenie rizík ktorým bude informačný systém. Tento systém bude poskytovať klientom relevantné analytické údaje, ktoré budú prehľadne spracované a umožnia im kreovať vlastné prehľady podľa zvolených kritérií. IS by mal zvýšiť transparentnosť používania prostriedkov z EŠIF ako aj iných dotačných a fondových nástrojov, ktoré sú financované z verejných zdrojov.
Informačný systém bude riešený ako webová aplikácia, ktorú poskytuje a prevádzkuje vlastník informačného systému. Informačný systém bude mať databázovú, aplikačnú a prezentačnú vrstvu a jeho vytvorením vznikne nový vysoko inovatívny nástroj, ktorý sa na Slovenskom trhu nenachádza. Projekt bude realizovaný v okrese Rimavská Sobota, ktorý partrí k najmenej rozvinutým okresom SR.
Realizácia hlavných aktivít projektu: 9/2018 – 10/2019
Miesto realizácie projektu: Rimavská Sobota