Výzva zameraná na Rozvoj zručností a podporu trhu práce

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 18 500 000 eur.

Dátum vyhlásenia výzvy: 01.06.2022

Typ výzvy: otvorená

Cieľ výzvy: Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 na základe rozvoja zručností osôb na obnovujúcom sa trhu práce, vrátane zručností prispievajúcich k prechodu na digitálnu ekonomiku a tiež zvýšenie odolnosti dotknutých zamestnancov a zamestnávateľov na zvládnutie podobných krízových situácií v budúcnosti. Aktivity sú zamerané na nadobúdanie/zvyšovanie zručností na účely zabezpečenia kvalifikovanej pracovnej sily, disponujúcej zručnosťami reagujúcimi na vývoj jednotlivých pracovných činností na pracovných miestach obnovujúceho sa trhu práce.


Termíny uzavretia jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne:
Termín uzavretia 1. kola – 20.07.2022
Termín uzavretia 2. kola – 12.09.2022
Termín uzavretia 3. kola – 17.10.2022

Žiadateľ môže predložiť ŽoNFP kedykoľvek od vyhlásenia otvorenej výzvy až do termínu uzavretia výzvy.
V prípade, že alokácia určená na výzvu nebola po ukončení procesu konania o žiadosti o NFP po termíne uzavretia nižšie uvedeného posledného kola vyčerpaná, môžu byť stanovené ďalšie kolá.

Financovanie projektu:

  • prijímateľ vykonávajúci hospodársku činnosť, t. j. podniky v zmysle čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na právny status, v rámci schémy pomoci de minimis (100% zdroj ESF);
  • prijímateľ vykonávajúci hospodársku činnosť, t. j. podniky v zmysle čl. 107 Zmluvy o fungovaní EÚ bez ohľadu na právny status, v rámci schémy štátnej pomoci (50% zdroj ESF);

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.