Výzva zameraná na podporu pracovných miest, najblizší termín podania: 29.03.2019

Investičná priorita: Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpory mobility pracovnej sily Špecifický cieľ: Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť […]