Výzva zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja vo všetkých doménach RIS3 SK v Bratislavskom kraji, najbližší termín podania: 29.03.2019

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 15 000 000 EUR. Dátum vyhlásenia: 08.10.2018 Typ výzvy: Otvorená Investičná priorita: Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja […]

Výzva zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle, termín uzavretia prvého kola: 29. 03. 2019

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 35 mil. EUR.      Dátum vyhlásenia výzvy: 20. 12. 2018 Typ výzvy: otvorená Investičná priorita: Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami […]

Výzva zameraná na podporu kreatívneho priemyslu na Slovensku – kreatívne vouchere, využiteľné do: 15. 11. 2019

Kreatívne vouchere ODVETVIE: DIZAJN Kód výzvy: KV_D_RB119 Vouchere, ktoré pokrývajú 50 % nákladov na služby kreatívcov. Podnikatelia, ktorí získajú voucher, zaplatia celú zákazku a po predložení kompletnej dokumentácie im SIEA voucher spätne preplatí. Vouchere vydané v rámci riadnej Výzvy KV […]

Výzva zameraná na podporu pracovných miest, najblizší termín podania: 29.03.2019

Investičná priorita: Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpory mobility pracovnej sily Špecifický cieľ: Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť […]

Výzva zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05 Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Vyhlasovateľ/SORO: Ministerstvo hospodárstva SR Link na výzvu Alokácia: 200 000 000 EUR Termín vyhlásenie výzvy:  01.03.2017 Typ výzvy: Otvorená Hodnotiace kolá/termín uzavretia: 1. […]

Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19 Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia Riadiaci orgán: Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky Vyhlasovateľ/SORO: Slovenská inovačná a energetická agentúra Link na výzvu Alokácia: 120 000 000 EUR Termín vyhlásenie výzvy: 27.2.2017 Typ výzvy: Otvorená Hodnotiace kolá/termín uzavretia: 1. kolo / 31.03.2017, 2. kolo /31.05.2017 Oprávnené územia na […]

Výzva zameraná na podporu nových a začínajúcich mikro, malých a stredných podnikov

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-03 Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR Vyhlasovateľ/SORO: Slovenská inovačná a energetická agentúra Link na výzvu Alokácia: 30 000 000 EUR Termín vyhlásenie výzvy: 22.11.2016 Typ výzvy: Otvorená Hodnotiace kolá/termín uzavretia: 1. kolo / 15.02.2017, […]

Výzva zameraná na podporu existujúcich mikro, malých a stredných podnikov

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2016/3.1.1-04 Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR Vyhlasovateľ/SORO: Slovenská inovačná a energetická agentúra Link na výzvu Alokácia: 40 000 000 EUR Termín vyhlásenie výzvy: 22.11.2016 Typ výzvy: Otvorená Hodnotiace kolá/termín uzavretia: 1. kolo / 15.02.2017, […]