Výzva zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja vo všetkých doménach RIS3 SK v Bratislavskom kraji, najbližší termín podania: 29.03.2019

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 15 000 000 EUR.

Dátum vyhlásenia: 08.10.2018

Typ výzvy: Otvorená

Investičná priorita: Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpory investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenia technológií na všeobecný účel.

Špecifický cieľ: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji

Financovanie projektu: Poskytovanie príspevkov podľa tejto výzvy sa realizuje formou nenávratného finančného príspevku (ďalej len ,,NFP“). NFP sa poskytuje zo zdrojov EFRR a štátneho rozpočtu SR.

Spolufinancovanie projektu, t. j. financovanie rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP je zabezpečené zo zdrojov žiadateľa/prijímateľa a partnera/partnerov (ak relevantné). V rámci tejto výzvy je možné uplatniť inštitút partnerstva, pričom členmi partnerstva sú žiadateľ, resp. prijímateľ a všetci partneri.

 

Možnosť priebežného predkladania ŽoNFP nie je obmedzená stanovenými termínmi uzavretia jednotlivých hodnotiacich kôl. Žiadateľ môže predložiť ŽoNFP kedykoľvek odo dňa vyhlásenia výzvy do dňa jej uzavretia.

Schvaľovanie e ŽoNFP na rok 2019 prebieha systémom hodnotiacich kôl.

Termín uzavretia 3. – n. hodnotiaceho kola: Posledný pracovný deň každého druhého nasledujúceho mesiaca

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.