Výzva zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja.

Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-05 Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie Riadiaci orgán: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Vyhlasovateľ/SORO: Ministerstvo hospodárstva SR Link na výzvu Alokácia: 200 000 000 EUR Termín vyhlásenie výzvy:  01.03.2017 Typ výzvy: Otvorená Hodnotiace kolá/termín uzavretia: 1. […]