Výzva zameraná na podporu inteligentných inovácií v priemysle, termín uzavretia prvého kola: 29. 03. 2019

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 35 mil. EUR.     

Dátum vyhlásenia výzvy: 20. 12. 2018

Typ výzvy: otvorená

Investičná priorita: Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytvárania prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpory investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenia technológií na všeobecný účel

Špecifický cieľ: Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

Financovanie: formou nenávratného finančného príspevku, zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoj

Spolufinancovanie projektu, t. j. financovanie rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného príspevku je zabezpečené zo zdrojov žiadateľa/prijímateľa.

 

Schvaľovanie ŽoNFP prebieha systémom hodnotiacich kôl.

Možnosť priebežného predkladania ŽoNFP nie je obmedzená stanovenými termínmi uzavretia jednotlivých hodnotiacich kôl. Žiadateľ môže predložiť ŽoNFP kedykoľvek od 01. 01. 2019 do dňa jej uzavretia.

Termín uzavretia 1. hodnotiaceho kola :                                29. 03. 2019

Termín uzavretia 2. hodnotiaceho kola :                                28. 06. 2019

Termín uzavretia 3. – n.  hodnotiaceho kola :       Posledný pracovný deň každého tretieho nasledujúceho mesiaca

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.